Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden beheerd door Joke Bonneure, Emile Roostestraat 8, 8400 Oostende. Tevens de Maatschappelijke zetel van GroeiWijs. 

We gebruiken uw gegevens om u te identificeren, om u te contacteren, om onze diensten te kunnen verlenen, om onze diensten te kunnen analyseren en verbeteren & om u op de hoogte te houden van ons productaanbod (Direct Marketing). 

Wij kunnen het privacy beleid steeds aanpassen, bijvoorbeeld in het kader van veranderingen aan diensten of de geldende wetgeving. Daarom is het van belang regelmatig deze privacy verklaring door te nemen.

Bij belangrijke wijzigingen zullen wij u zo mogelijk persoonlijk op de hoogte brengen en waar nodig uw toestemming vragen.

Wij verzamelen alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de bestaande overeenkomst tussen ons en de klant. 

Dit om u te kunnen identificeren, contacteren en op de best mogelijke wijze te adviseren. 

Hierbij worden uw naam, adres, emailadres en soms telefoonnummer gevraagd om u te kunnen identificeren.

Verder kan het zijn dat GroeiWijs bijkomende informatie tracht te bekomen indien deze noodzakelijk is om de belangen van haar klant optimaal te kunnen behartigen ingevolge de bestaande overeenkomst.

Op het ogenblik dat bijkomende persoonsgegevens worden gevraagd zal steeds transparant worden meegedeeld waarvoor deze bijkomende persoonsgegevens verworven worden.

Er worden ook standaard gegevens via Google Analytics verzameld en verwerkt.

Je kunt je gegevens inkijken.

Wil je inzage in de gegevens die wij over jou verwerken, laat het dan weten. Als je je recht van inzage uitoefent zullen wij je een zo volledig mogelijk overzicht geven van jouw gegevens. Het is mogelijk dat sommige persoonsgegevens uit klassieke back-upbestanden, log-, historiek- of archiefbestanden niet opgenomen zijn in dit overzicht. Deze gegevens maken geen deel uit van de courant verwerkte persoonsgegevens en zijn daarom niet onmiddellijk beschikbaar. Ze kunnen daarom ook niet worden meegegeven. Ze worden wel verwijderd uit deze bestanden volgens standaard opkuisprocessen.

Je kunt je gegevens laten verbeteren of wijzigen.

Als je vermoedt dat wij bepaalde gegevens onrechtmatig verwerken, dan kun je vragen om ze te verwijderen. 
 

Ben je het niet eens met de manier waarop wij bepaalde gegevens verwerken, dan kun je je daartegen verzetten. Verzet dat wij zullen inwilligen tenzij er dwingende gronden zijn om dat niet te doen, wat bijvoorbeeld het geval is als wij gegevens verwerken om fraude te bestrijden.
 

Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens op een veilige manier worden behandeld. Daarom wordt gebruik gemaakt van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Helaas is het uitwisselen van informatie via het internet nooit 100% veilig. Hoewel we er alles aan doen op de veiligheid van uw gegevens te vrijwaren, kunnen we dit zelf niet op absolute wijze garanderen.

Algemene Voorwaarden

Een inschrijving voor een sessie/workshop/traject/kamp is slechts bindend indien deze door GroeiWijs uitdrukkelijk en schriftelijk wordt bevestigd. 

Betaling voor een sessie/workshop/traject/kamp wordt voldaan ten laatste 5 dagen voor aanvang van desbetreffende sessie/workshop/traject/kamp.

​Een sessie/workshop/traject/kamp wordt gegeven binnen de afgesproken termijn.

GroeiWijs houdt zich het recht voor om een workshop/traject/kamp niet te laten doorgaan in geval van onvoldoende deelnemers. In dat geval heeft de klant recht op een terugbetaling, indien deze al betaald zou hebben. 

Indien de klant annuleert dan gelden de annulatievoorwaarden. 

GroeiWijs is niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door ons geleverde diensten, behalve in geval van zware fout of opzet. De aansprakelijkheid van GroeiWijs is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde diensten. 
 

Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande bedragen en geeft GroeiWijs het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.
 

Wanneer één van de partijen haar contractuele verplichtingen niet nakomt, heeft de andere partij het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 7 werkdagen. 
 

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. 

Elke deelnemer verbindt zich er toe geheimhouding te bewaren over de deelname van de andere deelnemers en over alles wat onder gelijk welke vorm gecommuniceerd wordt over de deelnemers. 

Annulatievoorwaarden

Indien GroeiWijs een sessie/workshop/traject/kamp annuleert wegens overmacht, wordt deze zo snel als mogelijk naar een nieuwe datum verplaatst. De klant wordt hierover persoonlijk op de hoogte gebracht.

Wanneer de klant annuleert binnen de 10 kalenderdagen voor de startdatum van de boeking (sessie/workshop/kamp), is 50% van het inschrijvingsgeld verschuldigd.

Wanneer de klant annuleert binnen de 5 kalenderdagen voor de startdatum van boeking (sessie/workshop/kamp) , is het volledige bedrag van het inschrijvingsgeld verschuldigd. 

Aankoopvoorwaarden Conferenties

Wanneer je het pakket van opnames van de conferentie aankoopt krijg je persoonlijke login gegevens. Deze zijn enkel bedoelt voor de koper en geenszins om gedeeld te worden of doorverkocht te worden. 

Wens je de opnames te gebruiken voor educatieve doeleinden en/of heb je de bedoeling om ze samen met anderen te bekijken, contacteer me dan voor een persoonlijke overeenkomst. 

De opnames staan op een beveiligd platform. Ze zijn 'levenslang' beschikbaar. Indien dit platform door omstandigheden buiten de wil van de verkoper - GroeiWijs - zou ophouden te bestaan, zijn de opnames niet langer beschikbaar. 

Indien u vragen hebt over deze voorwaarden kunt u mailen naar groeiwijs@gmail.com

groeiwijs@gmail.com

BE0629948880

+32472892071

Emile Roosestraat 8, 8400 Oostende